FINANCOVÁNÍ

Hospodaření sdružení

1.Sdružení jako česká právnická osoba je oprávněno v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek. Rovněž je sdružení oprávněno založit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další právnické osoby.
2. Na svou činnost získává sdružení prostředky zejména z těchto zdrojů:
a) z členských příspěvků,
b) z dotací, darů, dědictví a příspěvků poskytovaných fyzickými a právnickými osobami,
c) z pronájmu movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví sdružení,
d) z dalších vlastních aktivit sdružení dle č. II. stanov.
3. Majetek sdružení musí být členy a orgány sdružení spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření.
4. Sdružení ze svého majetku poskytuje finanční prostředky zejména k naplnění svých cílů. O disponování s peněžními i nepeněžními prostředky rozhoduje předseda sdružení do limitu stanveného čl. VI. odst. 2 stanov sdružení, nad tento limit rozhoduje výbor sdružení.
5. Výdaje související s činností sdružení jsou hrazeny z majetku sdružení.

Používaná čísla účtů: