POSTGRADUÁL

POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM NA INSTITUTU AROMATERAPIE

Postgraduální program, který navazuje na ukončené studium na Institutu aromaterapie nebo na jiné vzdělávání v aromaterapii uznané Asociací českých aromaterapeutů má následující podmínky.

Profesionální aromaterapeut

Pro získání titulu Profesionální aromaterapeut je třeba dosáhnout vzdělání v
minimálním rozsahu 620 vzdělávacích hodin v tomto poměru:

Institut aromaterapie: 360 vzdělávacích hodin

Zbývajících 260 vzdělávacích hodin je uznáno následovně:

Předchozí odborné středoškolské či vysokoškolské vzdělání, které přímo souvisí s aromaterapií (především medicínské, chemické ap.): uznáno v maximálním rozsahu 100 vzdělávacích hodin.

Předchozí odborné studium doplňkové medicíny uznáno v maximálním rozsahu 100 výukových hodin.

1. AROMATERAPIE, minimálně 100 vzdělávacích hodin
2. MEDICÍNA, PSYCHOLOGIE 
3. DOPLŇKOVÁ MEDICÍNA (homeopatie, fytoterapie, gemoterapie, výživa, reflexologie, akupresura, akupunktura, shiatsu, baňkování, moxování, fonoforéza, kineziologie, tradiční medicíny apod. – nemohou být uznány ezoterické postupy.)
4. MASÁŽE 
5. SPECIÁLNÍ VZDĚLÁNÍ (vzdělání v oborech podle osobní specializace v aromaterapii, například péče o těhotné, psychoterapie, biochemie)

Diplomovaný aromaterapeut

Pro získání titulu Diplomovaný aromaterapeut je třeba dosáhnout minimálně 1000 vzdělávacích hodin v tomto poměru:

Institut aromaterapie: 360 vzdělávacích hodin.

Zbývajících 640 vzdělávacích hodin je uznáno následovně: – Předchozí odborné středoškolské či vysokoškolské vzdělání v oborech, které přímo souvisí s aromaterapií, (především zdravotnické obory, chemie apod.): uznáno v rozsahu 100 vzdělávacích hodin. – Předchozí odborné studium doplňkové medicíny uznáno v maximálním rozsahu 100 výukových hodin.

Další povinné vzdělání:

1. AROMATERAPIE v minimálním rozsahu dalších 180 vzdělávacích hodin.
Do těchto hodin se počítá veškeré další vzdělávání v aromaterapii, kurzy a konference AČA a dalších vzdělávacích zařízení. Pro uznání tohoto vzdělání je nutné prokázat při závěrečné zkoušce znalost 80 rostlinných silic a 15 rostlinných olejů z hlediska botaniky, biochemie, bezpečnosti a kvality. AČA připravuje skripta, která budou obsahovat potřebné materiály ke studiu a připravujeme kurzy s potřebnou náplní.
Součástí závěrečné zkoušky bude obhájení diplomové práce v minimálním rozsahu 30 normostran. Cena za závěrečnou zkoušku bude upřesněna.

2. MEDICÍNA v minimálním rozsahu dalších 140 vzdělávacích hodin.
Do těchto hodin se opět započítává rozvíjející vzdělání v medicíně a psychologii v poměru minimálně 100 hodin v medicíně a minimálně 40 hodin v psychologii. AČA opět připravuje potřebné kurzy.

3. PRAXE v minimálním rozsahu 60 hodin.
Zájemce o složení závěrečné zkoušky ke své diplomové práci přiloží buď doklad o praxi v zařízení (např. domov důchodců, hospic, ústav sociální péče) a tuto praxi také doloží vypracovanými kauzuistikami, nebo v případě vlastní praxe 20 kauzuistikami, z nichž minimálně 5 sleduje vývoj v čase (nejméně 3 po sobě jdoucí ošetření).

Povinné další vzdělání obsahuje 380 vzdělávacích hodin. Společně s 360 hodinami dosaženými studiem na Institutu aromaterapie jde o 740 předepsaných vzdělávacích hodin. Zbývajících 360 hodin je možné podle osobní specializace a zaměření získat v následujících oborech.

Další vzdělání s ohledem na osobní specializaci:

4. DOPLŇKOVÁ MEDICÍNA v maximálním rozsahu 250 vzdělávacích hodin:

Sem patří vzdělávání v oborech jako je homeopatie, fytoterapie, gemoterapie, výživa, reflexologie, akupresura, shiatsu, akupunktura, akupresura, baňkování, fonoforéza, kineziologie, tradiční čínská medicína a další tradiční medicíny aj.
Není možné uznávat ezoterické postupy.

5. MASÁŽE v maximálním rozsahu 200 vzdělávacích hodin

6. SPECIALIZACE v maximálním rozsahu 100 vzdělávacích hodin.

Jedná se o vzdělání v oboru, na který se terapeut zaměřuje. Například péče o těhotné, psychoterapie, chemie apod.